BetaGaming99
logo-beta-99
Rank

1

Username
: Puihokxxx
Prize
: 35.000.000
Rank

2

Username
: Mahajxxx
Prize
: 21.000.000
Rank

3

Username
: Gatrxxx
Prize
: 9.800.000
Rank

4

Username
: Tustaxxx
Prize
: 7.000.000
Rank

5

Username
: Pratowxxx
Prize
: 7.000.000
Rank

6

Username
: Labdxxx
Prize
: 7.000.000
Rank

7

Username
: Tadakxxx
Prize
: 3.500.000
Rank

8

Username
: Tanaxxx
Prize
: 3.500.000
Rank

9

Username
: Tuladxxx
Prize
: 3.500.000
Rank

10

Username
: Jayastuxxx
Prize
: 3.500.000
Rank

11

Username
: Nadindrxxx
Prize
: 1.400.000
Rank

12

Username
: Sadarxxx
Prize
: 1.400.000
Rank

13

Username
: Kawandaxxx
Prize
: 1.400.000
Rank

14

Username
: Wiyasxxx
Prize
: 1.400.000
Rank

15

Username
: Tresnxxx
Prize
: 1.400.000
Rank

16

Username
: Jantakxxx
Prize
: 1.400.000
Rank

17

Username
: Tejaxxx
Prize
: 1.400.000
Rank

18

Username
: Candanxxx
Prize
: 1.400.000
Rank

19

Username
: Kantatxxx
Prize
: 1.400.000
Rank

20

Username
: Mahesaxxx
Prize
: 1.400.000
Rank

21

Username
: Wagindxxx
Prize
: 700.000
Rank

22

Username
: Emilshxxx
Prize
: 700.000
Rank

23

Username
: Mataraxxx
Prize
: 700.000
Rank

24

Username
: Madaxxx
Prize
: 700.000
Rank

25

Username
: Pradayaxxx
Prize
: 700.000
Rank

26

Username
: Kanakaxxx
Prize
: 700.000
Rank

27

Username
: Pramatyxxx
Prize
: 700.000
Rank

28

Username
: Tuluxxx
Prize
: 700.000
Rank

29

Username
: Brawijaxxx
Prize
: 700.000
Rank

30

Username
: Reswaxxx
Prize
: 700.000
Rank

31

Username
: Sadanxxx
Prize
: 700.000
Rank

32

Username
: Wardanxxx
Prize
: 700.000
Rank

33

Username
: Ramxxx
Prize
: 700.000
Rank

34

Username
: Wakayaxxx
Prize
: 700.000
Rank

35

Username
: Ubhayxxx
Prize
: 700.000
Rank

36

Username
: Nataxxx
Prize
: 700.000
Rank

37

Username
: Rahadyaxxx
Prize
: 700.000
Rank

38

Username
: Mahadaxxx
Prize
: 700.000
Rank

39

Username
: Wihitaxxx
Prize
: 700.000
Rank

40

Username
: Darmanxxx
Prize
: 700.000
Rank

41

Username
: Panggxxx
Prize
: 280.000
Rank

42

Username
: Kajxxx
Prize
: 280.000
Rank

43

Username
: Widyatxxx
Prize
: 280.000
Rank

44

Username
: baonkbetxxx
Prize
: 280.000
Rank

45

Username
: kecrexxx
Prize
: 280.000
Rank

46

Username
: alimaxxx
Prize
: 280.000
Rank

47

Username
: lelebaxxx
Prize
: 280.000
Rank

48

Username
: Mahatmxxx
Prize
: 280.000
Rank

49

Username
: Wibisonxxx
Prize
: 280.000
Rank

50

Username
: Wibowxxx
Prize
: 280.000
Rank

51

Username
: Prasetyxxx
Prize
: 280.000
Rank

52

Username
: Nanditxxx
Prize
: 280.000
Rank

53

Username
: Ogyaxxx
Prize
: 280.000
Rank

54

Username
: Endaxxx
Prize
: 280.000
Rank

55

Username
: Wursitxxx
Prize
: 280.000
Rank

56

Username
: Sigitxxx
Prize
: 280.000
Rank

57

Username
: Cayapatxxx
Prize
: 280.000
Rank

58

Username
: Sabanxxx
Prize
: 280.000
Rank

59

Username
: Wiratxxx
Prize
: 280.000
Rank

60

Username
: Guinandxxx
Prize
: 280.000
Rank

61

Username
: Naradxxx
Prize
: 140.000
Rank

62

Username
: BetaGaxxx
Prize
: 140.000
Rank

63

Username
: Reksxxx
Prize
: 140.000
Rank

64

Username
: Betaxxx
Prize
: 140.000
Rank

65

Username
: Satyaxxx
Prize
: 140.000
Rank

66

Username
: Laksamaxxx
Prize
: 140.000
Rank

67

Username
: Daryatxxx
Prize
: 140.000
Rank

68

Username
: Sudirxxx
Prize
: 140.000
Rank

69

Username
: Kasmaxxx
Prize
: 140.000
Rank

70

Username
: Dierxxx
Prize
: 140.000
Rank

71

Username
: Pratamxxx
Prize
: 140.000
Rank

72

Username
: Herdiaxxx
Prize
: 140.000
Rank

73

Username
: granitxxx
Prize
: 140.000
Rank

74

Username
: mrdexxx
Prize
: 140.000
Rank

75

Username
: royalxxx
Prize
: 140.000
Rank

76

Username
: alealxxx
Prize
: 140.000
Rank

77

Username
: kingwdxxx
Prize
: 140.000
Rank

78

Username
: kemonkxxx
Prize
: 140.000
Rank

79

Username
: gelaxxx
Prize
: 140.000
Rank

80

Username
: shergixxx
Prize
: 140.000
Rank

81

Username
: elchapxxx
Prize
: 140.000
Rank

82

Username
: anoxxx
Prize
: 140.000
Rank

83

Username
: jackmxxx
Prize
: 140.000
Rank

84

Username
: wajibhxxx
Prize
: 140.000
Rank

85

Username
: bigbossxxx
Prize
: 140.000
Rank

86

Username
: kinxxx
Prize
: 140.000
Rank

87

Username
: ramxxx
Prize
: 140.000
Rank

88

Username
: ngentotkxxx
Prize
: 140.000
Rank

89

Username
: bianxxx
Prize
: 140.000
Rank

90

Username
: alboixxx
Prize
: 140.000
Rank

91

Username
: barxxx
Prize
: 140.000
Rank

92

Username
: sufahxxx
Prize
: 140.000
Rank

93

Username
: awijepxxx
Prize
: 140.000
Rank

94

Username
: Sumedxxx
Prize
: 140.000
Rank

95

Username
: Werdxxx
Prize
: 140.000
Rank

96

Username
: Cerxxx
Prize
: 140.000
Rank

97

Username
: Santoxxx
Prize
: 140.000
Rank

98

Username
: Tirtaxxx
Prize
: 140.000
Rank

99

Username
: Samahitxxx
Prize
: 140.000
Rank

100

Username
: Saputrxxx
Prize
: 140.000